30 mei vrije inloop tussen 19.30 en 21.00 uur

Goed nieuws! De plannen voor de Weidelaan krijgen steeds verder vorm en we kijken er dan ook naar uit om u binnenkort meer details van dit bijzondere plan te laten zien! Graag nodigen we u dan ook uit om aanwezig te zijn op de Meet & Greet op 30 mei aanstaande.

Aanpassingen van het ontwerpbestemmingsplan

In de laatste nieuwsbrief van december jongstleden meldden wij u al dat er in het laatste kwartaal van het jaar veel stappen zijn gezet om het plan aan de Weidelaan nader vorm te geven. Voor het plan is, zoals eerder aan u kenbaar gemaakt is, een bestemmingsplan wijziging noodzakelijk.

De laatste nieuwsupdate van 2022 ūüĆü

Zo tegen het eind van het jaar kijken we graag nog even terug op het afgelopen jaar. Er zijn veel stappen gezet om de beoogde plannen voor de Weidelaan vorm te geven.

Uitgebreide participatieverslag staat online!

Na het aflopen van de inbrengperiode van het participatietraject op 26 maart jongstleden, zijn in overleg met de gemeente alle suggesties en aandachtspunten door de ontwikkelaars zorgvuldig onderzocht en afgewogen. We willen nogmaals iedereen die hieraan een bijdrage heeft geleverd heel hartelijk danken.

De stand van zaken van de uitkomsten van het participatietraject

Het participatie­traject, waarbij belang­stellenden zijn uit­genodigd om mee te denken over de plannen voor deze locatie, liep van november 2021 tot 26 maart jongst­leden. We zijn erg blij met de vele suggesties en aandachts­punten die wij hebben ont­vangen en willen iedereen hartelijk danken hiervoor.

We gaan graag met u in gesprek

Fijn dat u zich heeft aangemeld voor de nieuws­brief Weidelaan. Met deze eerste nieuwsbrief brengen wij u graag op de hoogte van de stand van zaken rond het project Weidelaan in Zoeterwoude. In het vervolg zal bij belang­rijke ont­wikkelingen rond dit project steeds een online nieuws­brief worden verzonden.