Het participatietraject

We hebben omwonenden en belanghebbenden gevraagd mee te denken over het beoogde plan om woningen te bouwen op en rond de locatie van de leegstaande kassen aan de Weidelaan. Een eerste grove schets van dit plan vindt u hier.

Deze participatie kende twee onderdelen: woningbouw aan de Weidelaan en de sanering van de kassen aan de Papeweg om zo het weidelandschap te herstellen en onderdeel te laten zijn van het weidevogelgebied.

De ontvangen ideeën, vragen of aandachtspunten worden momenteel onderzocht en afgewogen, om zo tot het best mogelijke plan te kunnen komen. Het nieuwe schetsplan en het verslag van het participatietraject verwachten we medio mei 2022 te kunnen delen op deze website. In het verslag kunt u het verloop van de participatie nalezen. Daarbij is een overzicht van de ontvangen inbreng opgenomen, met een reactie van het ontwikkelteam daarop, zodat u kunt zien welke zaken worden meegenomen in de verdere uitwerking van het plan. Bij zaken die niet meegenomen kunnen worden, zal een toelichting gegeven worden van de afwegingen die gemaakt zijn. 

Momenteel zijn er nog geen woningontwerpen gereed en om die reden zijn er ook nog geen indicatie verkoopprijzen bekend

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

U bent:(Vereist)

MEEDENKEN

Met bewoners van de Weidelaan zijn inmiddels twee bijeenkomsten gehouden om zo hun inbreng mee te nemen in de verdere uitwerking van de schets. Van begin maart tot 25 maart jl. stond de mogelijkheid open voor een bredere groep belanghebbenden en geïnteresseerden om mee te denken tijdens het verdere verloop van de participatie. In de tijdslijn hieronder staat aangegeven welke participatiemogelijkheden er waren.

DE UITKOMSTEN

Niet elk idee kan worden gehonoreerd. Zo kan het bijvoorbeeld voorkomen dat een idee niet past binnen de beleidsregels van de overheid of financieel niet haalbaar is. Het kan dus zijn dat de gemeente en/of de ontwikkelaar anders besluiten dan de voorkeur van de betrokkenen die geraadpleegd zijn.

Het uiteindelijke doel van het participatietraject is om waardevolle inbreng van de belanghebbenden, waar mogelijk, op te nemen in de verdere uitwerking van het plan door de ontwikkelaar. Na instemming van de gemeente vormt dit plan de basis voor een eventuele bestemmingsplanwijziging en start de benodigde procedure voor de bestemmingsplanwijziging.

PLanning

Tijdlijn

Heden

Inschrijven nieuwsbrief

Schrijf in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de belangrijke participatie momenten en alle ontwikkelingen.

Heden
Heden

Online inbreng delen of persoonlijk gesprek inplannen

Door middel van het contactformulier op de website kunt u ideeën en aandachtspunten ten aanzien van de beoogde plannen delen. Ook als u een vraag heeft of een persoonlijk gesprek wilt inplannen kunt u dit via dit formulier eenvoudig regelen.

Heden
14 maart 2022

Inloop participatie avond

Belanghebbenden en geïnteresseerden konden zich tot 9 maart 2022 aanmelden voor deze bijeenkomst. Tijdens de bijeenkomst heeft de ontwikkelaar aanwezigen bijgepraat over de stand van zaken rond de plannen en konden er vragen gesteld worden en inbreng gedeeld. 

14 maart 2022
25 maart 2022

Laatste mogelijkheid online inbreng

Nadat iedereen gedurende 4 weken online inbreng heeft kunnen delen, is per 25 maart deze mogelijkheid gesloten. We werken toe naar een eindrapport met resultaten van het participatietraject, waaruit blijkt welke punten worden meegenomen in de verdere uitwerking van het plan.

25 maart 2022
Half mei 2022

Eindverslag participatie

Het streven is om half mei 2022 het verslag van het participatietraject gereed te hebben. Dit rapport kunt u vanaf dat moment inzien op deze website.

Half mei 2022
Q3 2022

Start procedure bestemmingsplanwijziging

Bij een positief besluit over het uitgewerkte plan door de ontwikkelaar en gemeente is de eerstvolgende stap het doorlopen van de noodzakelijke procedure voor een bestemmingsplanwijziging. Deze planning hiervan is op dit moment nog niet bekend.

Q3 2022