Het participatietraject

We hebben omwonenden en belanghebbenden gevraagd mee te denken over het beoogde plan om woningen te bouwen op en rond de locatie van de leegstaande kassen aan de Weidelaan.
Deze participatie kende twee onderdelen: woningbouw aan de Weidelaan en de sanering van de kassen aan de Papeweg om zo het weidelandschap te herstellen en onderdeel te laten zijn van het weidevogelgebied.
De ontvangen ideeën, vragen of aandachtspunten zijn onderzocht en afgewogen, om zo tot het best mogelijke plan te kunnen komen. Het nieuwe schetsplan is al enige tijd geleden op deze website gedeeld en vindt u hier. De uitkomsten van het participatietraject kunt u nalezen in het eindverslag van de participatie. Hierin kunt u het verloop van de participatie zien en is een overzicht van de ontvangen inbreng opgenomen, met een reactie van het ontwikkelteam daarop. Zo kunt u lezen welke zaken worden meegenomen in de verdere uitwerking van het plan. Hiermee is dit participatietraject afgerond en wordt het stedenbouwkundige in de komende periode door de ontwikkelaar verder uitgewerkt.
Momenteel zijn er nog geen woningontwerpen gereed en om die reden zijn er ook nog geen indicatie verkoopprijzen bekend.

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

U bent:(Vereist)

MEEDENKEN

Met bewoners van de Weidelaan zijn inmiddels twee bijeenkomsten gehouden om zo hun inbreng mee te nemen in de verdere uitwerking van de schets. Van begin maart tot 25 maart jl. stond de mogelijkheid open voor een bredere groep belanghebbenden en geïnteresseerden om mee te denken tijdens het verdere verloop van de participatie. In de tijdslijn hieronder staat aangegeven welke participatiemogelijkheden er waren.

DE UITKOMSTEN

Niet elk idee kan worden gehonoreerd. Zo kan het bijvoorbeeld voorkomen dat een idee niet past binnen de beleidsregels van de overheid of financieel niet haalbaar is. Het kan dus zijn dat de gemeente en/of de ontwikkelaar anders besluiten dan de voorkeur van de betrokkenen die geraadpleegd zijn.

Het uiteindelijke doel van het participatietraject is om waardevolle inbreng van de belanghebbenden, waar mogelijk, op te nemen in de verdere uitwerking van het plan door de ontwikkelaar. Na instemming van de gemeente vormt dit plan de basis voor een eventuele bestemmingsplanwijziging en start de benodigde procedure voor de bestemmingsplanwijziging.

PLanning

Tijdlijn

Vanaf november 2021

Aanmelden nieuwsbrief

Wie zich aanmeldt voor de nieuwsbrief blijft automatisch, vrijblijvend op de hoogte van de ontwikkelingen van de Weidelaan.

Vanaf november 2021
13 maart 2022

Online inbreng delen of persoonlijk gesprek inplannen

Door middel van het contactformulier op de website konden ideeën en aandachtspunten ten aanzien van de beoogde plannen gedeeld worden tijdens het participatietraject.

Als u een vraag heeft of een persoonlijk gesprek wilt inplannen kunt u dit ook via dit formulier eenvoudig regelen.

13 maart 2022
14 maart 2022

Inloop participatie avond

Belanghebbenden en geïnteresseerden konden zich tot 9 maart 2022 aanmelden voor deze bijeenkomst. Tijdens de bijeenkomst heeft de ontwikkelaar aanwezigen bijgepraat over de stand van zaken rond de plannen en konden er vragen gesteld worden en inbreng gedeeld. 

14 maart 2022
25 maart 2022

Laatste mogelijkheid online inbreng

Nadat iedereen gedurende 4 weken online inbreng heeft kunnen delen, is per 25 maart deze mogelijkheid gesloten. De volgende stap is een eindrapport met resultaten van het participatietraject, waaruit blijkt welke punten worden meegenomen in de verdere uitwerking van het plan.

25 maart 2022
Juni 2022

Uitkomsten participatie

Het participatietraject liep van november 2021 tot maart 2022. In juni 2022 zijn de uitkomsten van het participatietraject in een verslag verwerkt. Dit rapport kunt u inzien op deze website.

Juni 2022
Q3 2022 – Q1 2023

Uitwerken plan en voorbereiden bestemmingsplan procedure

In deze periode werd het stedenbouwkundige plan verder uitgewerkt en is het plan gepresenteerd aan het college van Burgemeester en Wethouders en aan de gemeenteraad. De stukken voor het wijzigen van de bestemming worden momenteel door de gemeente en overheidsinstanties getoetst. 

Q3 2022 – Q1 2023
Q2 2023

Start procedure bestemmings­planwijziging

De procedure voor de bestemmingsplanwijziging is gestart. De gemeente heeft met ingang van 8 april 2023, gedurende 6 weken, het voorontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegd.

Q2 2023