Vraag & Antwoord

Heeft u een vraag? Mogelijk staat deze al in deze rubriek ‘Vraag & Antwoord‘.

Staat uw vraag er niet bij? Gebruik dan eenvoudig het contactformulier onderaan deze pagina en vul uw vraag in. Uw vraag wordt direct in behandeling genomen en u ontvangt zo spoedig mogelijk een reactie van ons in uw mailbox.

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

U bent:(Vereist)

Algemeen

Participatie is het betrekken van omwonenden en belanghebbenden bij veranderingen in hun woonomgeving.

Omwonenden en belanghebbenden van de Weidelaan en de Papeweg in Zoeterwoude wordt gevraagd mee te denken over de ontwikkelplannen voor deze locatie. Door keuzes voor te leggen en de mogelijkheid open te stellen om ideeën aan te dragen, ontstaat het best mogelijke plan. In participatietermen noemen we dit ‘raadplegen’.

Om een woningbouwplan te kunnen realiseren zal in de beoogde plannen de bestaande kas op de locatie verdwijnen. Deze zogenaamde ‘glassanering’ heeft als voordeel dat het oppervlak aan bebouwing veel kleiner zal worden, wat bijdraagt aan de waterbergingscapaciteit in het gebied. Aanvullend aan de ambities voor de Weidelaan is tussen partijen afgesproken dat in de beoogde plannen ook het saneren van de kassen op de locatie Papeweg 2 wordt opgenomen. Daarmee wordt het gebied ten westen van het dorp tot aan de A4 een open weiland en wordt het onderdeel van het weidevogelgebied.

Het participatietraject heeft betrekking op de bestemmingsverandering van de beide locaties.

Op deze website kunt u alle ontwikkelingen volgen. De komende tijd zal de informatie op deze website dan ook steeds verder ‘groeien’. Meld u op deze website aan voor de Nieuwsbrief om automatisch op de hoogte te blijven.

De termijn van raadplegen is gesloten. Tot en met 25 maart 2022 kon u deelnemen aan het participatietraject door tijdens de inloopavond op 14 maart of online via het contactformulier uw suggesties en aandachtspunten voor het schetsplan te delen. Heeft u nog vragen of opmerkingen? Hiervoor kunt u het contactformulier op deze website gebruiken.

Om tot het beste plan te komen, hebben wij ideeën, wensen, meningen en voorkeuren van belanghebbenden geïnventariseerd. Op basis hiervan besluiten de gemeente en de ontwikkelaar hoe het plan straks kan worden vormgegeven.

Het is niet altijd mogelijk een idee te honoreren. Zo kan het bijvoorbeeld voorkomen dat een idee niet past binnen de beleidsregels van de overheid of financieel niet haalbaar is. Het kan dus zijn dat de gemeente en ontwikkelaar, na zorgvuldige afweging, anders besluiten dan de voorkeur van de betrokkenen die geconsulteerd zijn. Zaken die niet worden meegenomen worden beargumenteerd opgenomen in het eindverslag.

Het plan

Zoeterwoude-Dorp ligt midden in het Groene hart te midden van het open veenweidelandschap en is gelegen langs de provinciale weg N206, die Leiden met Zoetermeer verbindt.

De locatie bevindt zich aan de Weidelaan op 500 meter van het centrum van het dorp, het centrum van Leiden is 15 minuten fietsen en met de auto is binnen 12 minuten het Stadshart van Zoetermeer bereikt. Door de nabijheid van de A4 zijn Den Haag (15 minuten) en Amsterdam (35 minuten) eenvoudig aan te rijden.

Zowel op de locatie Weidelaan als Papeweg staan leegstaande kassen. Er wordt al langere tijd over mogelijke woningbouw aan de Weidelaan gesproken. De gemeente heeft toentertijd de voorkeur uitgesproken voor geconcentreerde woningbouw aan de Weidelaan en daarmee van de locatie aan de Papeweg weer weidegebied te maken. Dit past ook in het huidige beleid van de Provincie om het gebied aan de Papeweg open weiland te maken als onderdeel van het weidevogelgebied. In Zoeterwoude is net als in de rest van Nederland de vraag naar woningen groot. Er zijn daarnaast kaders vastgesteld zoals in de omgevingsvisie en bestemmingsplannen waarin wordt bepaald waar woningbouw mogelijk gerealiseerd kan worden.

Nadat door de gemeente en de ontwikkelaar op hoofdlijnen de stedenbouwkundige en landschappelijke kaders zijn geschetst, is het participatietraject doorlopen om ideeën en aandachtspunten vanuit de omwonenden en belangstellenden op te halen voor de verdere uitwerking van het plan. Dit traject is op 25 maart 2022 afgesloten. Klik hier voor de schets die als uitkomst van de participatie is meegenomen ter verdere uitwerking door de ontwikkelaars. Momenteel vindt er hierover verdere afstemming met de gemeente en de Provincie plaats. 

Planning

Tot en met 25 maart 2022 konden belangstellenden via de website suggesties en aandachtspunten online indienen. Tot uiterlijk die datum kon u een verzoek indienen voor een persoonlijk gesprek. Inmiddels zijn de ontvangen suggesties en aandachtspunten onderzocht en afgewogen. In het eindverslag kunt u lezen hoe het participatietraject verlopen is en ziet u de reactie van de ontwikkelaars op de punten die zijn ingebracht. Dit verslag kunt u hier via deze website inzien of downloaden. Daarmee hebben we de laatste stap van dit participatieproces bereikt. De komende periode wordt het stedenbouwkundige plan verder uitgewerkt en in een volgende stap wordt het plan ter besluitvorming aan het college van Burgemeester en Wethouders en aan de gemeenteraad voorgelegd. 

De verdere planning is afhankelijk van de uitkomsten van het participatietraject en de te volgen procedures. Zodra er meer bekend is over de (globale) planning zal dit op deze website gedeeld worden.